Oddziały

Polskie Towarzystwo Położnych ma prawo powoływania oddziałów i kół terenowych. W miastach, których odbywa się kierunkowe kształcenie położnych, na akademiach medycznych, mogą być powoływane Oddziały Akademickie Towarzystwa.

Oddziały są jednostkami organizacyjnymi Towarzystwa tworzonymi przez Zarząd Główny na wniosek 15 członków założycieli. Wniosek 15 członków założycieli (wniosek + lista z danymi osobowymi i podpisami członków założycieli + adres siedziby oddziału / koła) złożony do Zarządu Głównego jest podstawą do podjęcia stosownej Uchwały na najbliższym posiedzeniu Zarządu oraz zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego.

Oddziały podlegają władzom krajowym Towarzystwa i realizują cele statutowe Towarzystwa. Oddziały mogą tworzyć koła terenowe Towarzystwa określając ich zadania. Regulamin ramowy tych kół określa Zarząd Główny.

Oddziały Towarzystwa podlegają legalizacji przez właściwe terenowe organy administracji państwowej oraz mogą uzyskiwać osobowość prawną i prowadzić działalność gospodarczą, a w szczególności przyjmują odpowiedzialność za swoją działalność wynikającą z prawa cywilnego.

Towarzystwo i jego Oddziały mogą prowadzić działalność gospodarczą z tym, że cały dochód z tej działalności jest przeznaczony na realizację celów statutowych Towarzystwa.

Organem kierującym działalnością Oddziału jest Zarząd Oddziału składający się z 3-5 członków, w tym: przewodniczącej, wiceprzewodniczącej, sekretarza i skarbnika.

Do Zarządu Oddziału należy realizacja celów statutowych Towarzystwa i wykonywanie wiążących Oddział uchwał Władz Krajowych Towarzystwa.

Doskonalenie zawodowe położnych Podnoszenie poziomu jakości opieki położniczej Zachęcanie i wdrażanie członków do samokształcenia Przestrzeganie zasad kodeksu etyki zawodowej

Doskonalenie zawodowe położnych

Podnoszenie poziomu jakości opieki położniczej

Zachęcanie i wdrażanie członków do samokształcenia

Przestrzeganie zasad kodeksu etyki zawodowej

© 2015-2017 Polskie Towarzystwo Położnych. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wyszukiwarka