Ścieżka powrotu

Cele działalności

Celem Polskiego Towarzystwa Położnych jest:

 1. współudział w ustalaniu kierunków rozwoju praktyki położniczej
 2. podnoszenie poziomu jakości profesjonalnej opieki położniczej i ginekologicznej świadczonej przez położne na rzecz kobiety i jej rodziny
 3. doskonalenie zawodowe położnych poprzez wdrażanie najnowszych osiągnięć wiedzy medycznej w dziedzinie położnictwa, neonatologii i ginekologii oraz dziedzin wspomagających nauki medyczne
 4. zachęcanie i wdrażanie członków do samokształcenia oraz systematycznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w różnych formach doskonalenia podyplomowego
 5. współuczestniczenie w opracowywaniu i wdrażaniu założeń oraz programów polityki zdrowotnej promującej zdrowie kobiet i rodzin oczekujących narodzin dziecka
 6. kształtowanie pozytywnych postaw wobec zdrowia i jego promocji oraz profilaktyki chorób kobiecych i patologii położniczych, w dziedzinach: płciowości, dojrzewania, aktywności seksualnej i przygotowania do rodzicielstwa – w aspekcie biologicznym, wychowawczym i społecznym oraz ochrony macierzyństwa i ojcostwa
 7. opracowywanie materiałów informacyjnych i edukacyjnych oraz ich redagowanie na łamach czasopism fachowych (m. in. czasopisma wydawanego przez Zarządu Główny Polskiego Towarzystwa Położnych “Położna Polska”)
 8. upowszechnianie zasad kodeksu etyki zawodowej położnej
 9. reprezentowanie i ochrona zawodu położnej

Polskie Towarzystwo Położnych realizuje swoje cele poprzez:

 1. współpracę z towarzystwami naukowymi, a w szczególności z Polskim Towarzystwem Ginekologicznym, Polskim Towarzystwem Medycyny Perinatalnej i Polskim Towarzystwem Neonatologicznym oraz szkołami wyższymi i jednostkami badawczo-rozwojowymi w kraju i za granicą zmierzającymi do podniesienia wiedzy z zakresu położnictwa, neonatologii i ginekologii
 2. współpracę z samorządem zawodowym pielęgniarek i położnych oraz z samorządami innych zawodów medycznych w kraju i za granicą
 3. współdziałanie z organami administracji państwowej, instytucjami resortowymi i instytucjami ubezpieczenia zdrowotnego działającymi na rzecz zdrowia kobiety, dziecka, rodziny i społeczeństwa
 4. współpracę z konsultantem krajowym i konsultantami wojewódzkimi w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno – położniczego oraz innych pielęgniarstw
 5. współpracę z konsultantem krajowym i konsultantami wojewódzkimi w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz neonatologii
 6. zajmowanie stanowiska w sprawach stanu zdrowia społeczeństwa, polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia, a w szczególności w sprawach organizacji opieki nad matką i dzieckiem
 7. określanie standardów profesjonalnej opieki w fizjologicznym i patologicznym przebiegu ciąży, porodu i połogu oraz w odniesieniu do kobiety zdrowej, zagrożonej chorobą i chorej ginekologicznie
 8. inicjowanie, organizowanie i prowadzenie badań naukowych
 9. promowanie osiągnięć naukowych oraz najlepszych rozwiązań organizacyjnych w zakresie ochrony zdrowia kobiety i rodziny
 10. organizowanie zjazdów, sympozjów, konferencji oraz posiedzeń naukowych
 11. delegowanie przedstawicieli Towarzystwa na międzynarodowe kongresy, zjazdy i sympozja
 12. pomoc naukową i poradnictwo fachowe na rzecz członków Towarzystwa
 13. opiniowanie i wnioskowanie w sprawach kształcenia przed- i podyplomowego, a w szczególności specjalizacji zawodowych położnych
 14. opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących ochrony zdrowia i wykonywania zawodu położnej
 15. występowanie z wnioskami legislacyjnymi dotyczącymi kształcenia i wykonywania zawodu położnej
 16. delegowanie przedstawicieli Towarzystwa do udziału w komisjach konkursowych na stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych opieki zdrowotnej oraz specjalistycznych komisjach kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych
 17. zgłaszanie i opiniowanie wniosków w sprawach odznaczeń resortowych i państwowych

 

Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji zrzeszających stowarzyszenia o takim samym lub podobnym profilu działania, dlatego też polskie położne, będące członkami Polskiego Towarzystwa Położnych mogą należeć do Międzynarodowego Stowarzyszenia Położnych (ICM - International Confederation of Midwives) – warunkiem przynależności jest złożenie stosownej deklaracji i dokonanie dodatkowo wpłaty składki członkowskiej (aktualnie w wysokości ... zł rocznie).

Na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Położnych można pobrać dokumenty zawierające: wniosek o powołanie oddziału / koła terenowego, wzory deklaracji przynależności do Polskiego Towarzystwa Położnych i deklaracji przynależności do ICM oraz wzór ankiety dotyczącej danych osobowych członków Zarządu Oddziału / Koła i Komisji Rewizyjnej.

Doskonalenie zawodowe położnych Podnoszenie poziomu jakości opieki położniczej Zachęcanie i wdrażanie członków do samokształcenia Przestrzeganie zasad kodeksu etyki zawodowej

Doskonalenie zawodowe położnych

Podnoszenie poziomu jakości opieki położniczej

Zachęcanie i wdrażanie członków do samokształcenia

Przestrzeganie zasad kodeksu etyki zawodowej

Aktualności

Zaproszenie do udziału w webinarze: "Meningokoki - objawy IChM i leczenie"

02-06-24
Zaproszenie do udziału w webinarze: "Meningokoki - objawy IChM i leczenie"

Serdecznie zapraszamy do udziału w webinarze poświęconym meningokokom, Inwazyjnej Chorobie Meningokokowej (IChM). Webinar jest doskonałą okazją do pogłębienia wiedzy na temat Neisseria meningitidis, bakterii odpowiedzialnych za poważne infekcje, takie jak...

Webinar: Program Szczepień Ochronnych 2024

24-05-24
Webinar: Program Szczepień Ochronnych 2024

Serdecznie zapraszamy na wyjątkowy webinar poświęcony zagadnieniom związanym ze szczepieniami. Podczas spotkania omówimy zmiany w kalendarzu szczepień na rok 2024 oraz podzielimy się praktycznymi wskazówkami, jak prowadzić trudne rozmowy z...

© 2015-2017 Polskie Towarzystwo Położnych. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wyszukiwarka