Ścieżka powrotu

Nowe standardy w położnictwie. Komentarz

(B. Pięta, Nowe standardy w położnictwie., Analiza Przypadków w Pielęgniarstwie i Położnictwie,

 PZWL, 3-4/2016)

Mimo, że  ciąża jest stanem fizjologicznym, w niektórych sytuacjach wiązać się może z wystąpieniem  zagrożeń dla matki i/lub dziecka. Do zwiększonego ryzyka dochodzi, gdy u kobiety, jeszcze w okresie przedciążowym występują przewlekłe choroby układowe i jej organizm nie jest przygotowany na zmiany jakie niesie rozwijająca się ciąża. Dodatkowo zaburzenia implantacji zarodka oraz nieprawidłowości podczas tworzenia się łożyska mogą być przyczyną  nieprawidłowego wzrastania płodu oraz  jego niedotlenienia. Zaburzenia te mogą prowadzić również do wystąpienia porodu przedwczesnego czy nadciśnienia tętniczego.

Nowe, obowiązujące od czerwca 2016 roku, standardy opieki nad kobietą w ciąży zagrożonej określają sposoby postępowania, mające na celu uzyskanie jak najlepszego stanu zdrowia matki i jej dziecka, w patologiach ciąży, które stanowią główną przyczynę umieralności i zachorowalności okołoporodowej matek, płodów  i noworodków.

Do patologii tych należą: nadciśnienie tętnicze, zagrożenie porodem przedwczesnym, ryzyko niedotlenienia wewnątrzmacicznego płodu, krwotok położniczy. Za powikłanie położnicze została uznana także ciąża bliźniacza ze względu na zwiększone ryzyko porodu przedwczesnego, stanu przedrzucawkowego, a także powikłań związanych z nieprawidłowym wzrastaniem czy obumarciem płodów.

Standardy określają także postępowanie w przypadku niepowodzeń położniczych, czyli sytuacji kiedy dochodzi do poronienia, urodzenia martwego dziecka, niezdolnego do życia czy obarczonego letalnymi wadami. Pacjentki po niepowodzeniach wymagają szczególnego traktowania, należy im  zapewnić pomoc psychologiczną oraz umożliwić wsparcie osób bliskich. Rozporządzenie nakłada na personel obowiązek udzielenia wyczerpującej informacji medycznej, prawnej,  a także  możliwej dalszej pomocy psychologicznej.  

Taka regulacja z pewnością przyczyni się do większego poszanowania osób znajdujących się w trudnym momencie życia. Należy podkreślić, że wprowadzenie standardów wymaga przeszkolenia personelu miedzy innymi w zakresie pracy z rodzicami doświadczającymi śmierci noworodka czy narodzin dziecka chorego. 

 Standardy opieki nad kobietą w ciąży zagrożonej należy uznać za wyjątkowe. Nakładają się one na obowiązujące już od kilku lat standardy opieki nad kobietą w fizjologicznej ciąży, porodzie i połogu. Stosowanie określonych procedur medycznych w ciąży powikłanej nie zwalania z obowiązku profilaktyki i diagnostyki przypisanej ciąży fizjologicznej  jak również z obowiązku ustalenia planu opieki przedporodowej czy też planu porodu.

Przyjęte standardy mają charakter wytycznych i wskazówek. Wprowadzenie prostych zasad, odnoszących się do diagnostyki, terapii oraz opracowanie nieskomplikowanych algorytmów postępowania, przyczyni się  do ułatwienia codziennej praktyki klinicznej i  wpłynie na poprawę jakości opieki. Dodatkowo zwiększy bezpieczeństwo pacjentów. Postępowanie zgodnie z wytycznymi zapewni również bezpieczeństwo prawe  personelowi  medycznemu.

Standaryzacja opieki perinatalnej w najcięższych i najczęstszych powikłaniach położniczych przyczyni się do zmniejszenia konsekwencji zdrowotnych zarówno w okresie ciąży jak i w późniejszym życiu kobiety i jej dziecka. Po za tym może istotnie wpłynąć na obniżenie wskaźników umieralności i śmiertelności okołoporodowej.

© 2015-2017 Polskie Towarzystwo Położnych. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wyszukiwarka